6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
 KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

Uludağ Bilişim olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Satıcı Firma: Uludağ Bilişim Bilgisayar Medya İletişim ve Elektronik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Bundan sonra kısaca SATICI olarak adlandırılacaktır.

Satıcı Firmanın Web Sitesi: www.doktorarandevu.com Bundan sonra kısaca WEB SİTESİ olarak adlandırılacaktır.

Satışa Konu Olan Ürün: www.doktorarandevu.com internet sitesi üzerinden satılan SEE (Uzaktan Sağlık Hizmeti) ürünüdür. WEB SİTESİ üzerinden ürüne erişim güncel bağlantı adresleri sağlanmaktadır. Uzaktan Sağlık Hizmeti 1 (bir) seans kullanım hakkını sağlayan lisans kodu. Bundan sonra kısaca YAZILIM olarak adlandırılacaktır.

Satıcı Firma Adresi: Doğanbey Mh. 1. Doğanbey Sk. Berk İşhanı Sitesi No:1/203 Kat:2 Osmangazi / Bursa, Türkiye

Satıcı Firma Vergi Dairesi ve Numarası: YILDIRIM / 888 022 1168

Satıcı Firma Telefonu: +90 (850) 888 6297

Satıcı Firma Kep: [email protected]

Satıcı Firma TSN: 53313
 Kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem, sağlık bilgileri, finans kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kullanılan Veriler:

Kimlik

Ad-Soyad, TCKN, Müşteri ID, Cinsiyet, Doğum Tarihi.

İletişim

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi.

Müşteri İşlem

Talep Bilgileri, Randevu Bilgisi, Hizmet Geçmişi Bilgileri.

Pazarlama

Çerezler, Anketler.

İşlem Güvenliği

Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.

Hukuki İşlem

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.

Sağlık Bilgileri

Boy, Kilo, Aile Sağlık Geçmişi, Sağlık Geçmişi, Tarafınızca Sistemimize Kaydedilen Sair Sağlık Bilgileri, Uzaktan Sağlık Hizmeti Kapsamında Hekimlerle Yapmış Olduğunuz Görüşmeler.

Finans

Olası Ödemelere Bağlı Olarak Kart Bilgileri ve Ödeme Bilgileri.


 

 

3) Kişisel Verilerin Hangi Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz a, b, c maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenecektir. Ancak d maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla işlenebilecektir.

a) KVKK m.5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

 • İlgili mevzuatlar gereği saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

 • İlgili mevzuatlar gereği faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi

 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

b) KVKK m.5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine istinaden:

 • SATICI olarak hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi

 • Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) KVKK m.5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması

 • Organizasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması

 • İnternet sitesinin işlevsel hale getirilmesi

 • Hizmet (Uzaktan Sağlık Hizmeti) sunumuna aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

d) KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden, sağlık ve pazarlama verileriniz bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde ayrı ayrı açık rıza vermeniz kaydıyla aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

Pazarlama

Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, İnternet sitesi üzerinden reklam amaçları çerezlerin toplanması amaçlarıyla verileriniz işlenebilecektir.

Sağlık Verileri

Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi” olmamız dolayısıyla hizmet sunumunun yapılabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sistemimizde kayıtlı bulunan hekim/sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlık hizmetinin sunumu gerekli şekilde sunabilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

5) Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplanacağı

Kişisel verileriniz, bu metnin (3) fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

Muhasebecilerimiz

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.

Avukatlarımız

Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi.

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi

Tedarikçiler/İş Ortaklarımız

Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi.

Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Sağlık Kuruluşları ve Hekimler

Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


 

 

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi(çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, uzaktan sağlık hizmetinin sunumu için yetkili hekimle görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

6) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 • (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • (f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • (ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile

Doğanbey Mh. 1. Doğanbey Sk. Berk İşh. No:1/203 Kat:2, 16210 Osmangazi/Bursal

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır


 

 

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;

 • (a)Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,

 • (b)Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • (c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • (d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 • (e) Talep konusu.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya SATICI’nın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Formu doldurun, dijital danışmanlarımız sizi arasın!
Kampanya ve duyurularla ilgili e-posta/sms almak istiyorum.
Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.

Bizimle İletişime Geçin

0850 888 7350