6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
 KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

Uludağ Bilişim olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Satıcı Firma: Uludağ Bilişim Bilgisayar Medya İletişim ve Elektronik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Bundan sonra kısaca SATICI olarak adlandırılacaktır.

Satıcı Firmanın Web Sitesi: www.doktorarandevu.com Bundan sonra kısaca WEB SİTESİ olarak adlandırılacaktır.

Satışa Konu Olan Ürün: www.doktorarandevu.com internet sitesi üzerinden satılan SEE (Uzaktan Sağlık Hizmeti) ürünüdür. WEB SİTESİ üzerinden ürüne erişim güncel bağlantı adresleri sağlanmaktadır. Uzaktan Sağlık Hizmeti 1 (bir) seans kullanım hakkını sağlayan lisans kodu. Bundan sonra kısaca YAZILIM olarak adlandırılacaktır.

Satıcı Firma Adresi: Doğanbey Mh. 1. Doğanbey Sk. Berk İşhanı Sitesi No:1/203 Kat:2 Osmangazi / Bursa, Türkiye

Satıcı Firma Vergi Dairesi ve Numarası: YILDIRIM / 888 022 1168

Satıcı Firma Telefonu: +90 (850) 888 6297

Satıcı Firma Kep: [email protected]

Satıcı Firma TSN: 53313
 Kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem, sağlık bilgileri, finans kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kullanılan Veriler:

Kimlik

Ad-Soyad, TCKN, Müşteri ID, Cinsiyet, Doğum Tarihi.

İletişim

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi.

Müşteri İşlem

Talep Bilgileri, Randevu Bilgisi, Hizmet Geçmişi Bilgileri.

Pazarlama

Çerezler, Anketler.

İşlem Güvenliği

Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.

Hukuki İşlem

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.

Sağlık Bilgileri

Boy, Kilo, Aile Sağlık Geçmişi, Sağlık Geçmişi, Tarafınızca Sistemimize Kaydedilen Sair Sağlık Bilgileri, Uzaktan Sağlık Hizmeti Kapsamında Hekimlerle Yapmış Olduğunuz Görüşmeler.

Finans

Olası Ödemelere Bağlı Olarak Kart Bilgileri ve Ödeme Bilgileri.


 

 

3) Kişisel Verilerin Hangi Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz a, b, c maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenecektir. Ancak d maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla işlenebilecektir.

a) KVKK m.5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

 • İlgili mevzuatlar gereği saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

 • İlgili mevzuatlar gereği faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi

 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

b) KVKK m.5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine istinaden:

 • SATICI olarak hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi

 • Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) KVKK m.5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması

 • Organizasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması

 • İnternet sitesinin işlevsel hale getirilmesi

 • Hizmet (Uzaktan Sağlık Hizmeti) sunumuna aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

d) KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden, sağlık ve pazarlama verileriniz bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde ayrı ayrı açık rıza vermeniz kaydıyla aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

Pazarlama

Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, İnternet sitesi üzerinden reklam amaçları çerezlerin toplanması amaçlarıyla verileriniz işlenebilecektir.

Sağlık Verileri

Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi” olmamız dolayısıyla hizmet sunumunun yapılabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sistemimizde kayıtlı bulunan hekim/sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlık hizmetinin sunumu gerekli şekilde sunabilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

5) Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplanacağı

Kişisel verileriniz, bu metnin (3) fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

Muhasebecilerimiz

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.

Avukatlarımız

Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi.

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi

Tedarikçiler/İş Ortaklarımız

Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi.

Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Sağlık Kuruluşları ve Hekimler

Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


 

 

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi(çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, uzaktan sağlık hizmetinin sunumu için yetkili hekimle görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

6) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 • (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • (f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • (ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile

Doğanbey Mh. 1. Doğanbey Sk. Berk İşh. No:1/203 Kat:2, 16210 Osmangazi/Bursal

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır


 

 

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;

 • (a)Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,

 • (b)Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • (c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • (d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 • (e) Talep konusu.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya SATICI’nın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Formu doldurun, dijital danışmanlarımız sizi arasın!
Kampanya ve duyurularla ilgili e-posta/sms almak istiyorum.
Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.

Bizimle İletişime Geçin

0850 888 7350

doktorarandevu.com : Türkiye'nin En İyi Danışmanlık ve Sağlık Hizmetlerinde Güvenilir, Lider Platformu

Sağlık her birey için en değerli varlıktır. Fiziksel ve estetik sağlık konularında uzman desteği almak, hayat kalitemizi artırmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için oldukça önemlidir. doktorarandevu.com olarak, Ankara'nın en iyi fizyoterapistlerini ve sağlık hizmetlerini bir araya getirerek, kullanıcılarımıza en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Ankara En İyi Fizyoterapistler: Sağlığınızı önemsiyor ve en iyi fizyoterapistlerle çalışmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ankara'nın en tecrübeli ve uzman fizyoterapistlerini sizin için bir araya getiriyoruz. Uzmanlarımızın tavsiyeleriyle hareket kabiliyetinizi artırabilir, ağrılardan kurtulabilir ve yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Manuel Terapi ve Fizyoterapi Merkezleri: Fizik tedavi alanında birçok yöntem bulunmaktadır, ancak manuel terapi, tedavide etkili sonuçlar elde edilen yöntemlerden biridir. Ankara'daki fizyoterapi merkezlerinin yanı sıra manuel terapi uzmanlarıyla da çalışma imkanı sunuyoruz. Fizik tedavi konusunda uzman doktorlarımızla sizlere en uygun tedavi yöntemlerini sunuyoruz.

Antalya'da Burun Estetiği Doktorları: Estetik cerrahi alanında özellikle burun estetiği, bireylerin dış görünüşünde önemli bir rol oynar. Antalya'da en iyi burun estetiği doktorlarını sizin için bir araya getiriyor ve size doğru seçimi yapmanızda yardımcı oluyoruz. Estetik ve sağlık konularında güvenilir ve deneyimli doktorlarla çalışmak isterseniz, doktorarandevu.com size yardımcı olacaktır.

Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları: Kadın sağlığı, her kadın için büyük önem taşır. Ankara'da en iyi kadın hastalıkları ve doğum doktorları ile çalışmak isteyenler için doktorarandevu.com olarak, güvenilir ve deneyimli doktorları sizlerle buluşturuyoruz. Doğru uzmanla çalışarak sağlığınızı korumanıza ve doğru tedavi yöntemlerini bulmanıza yardımcı oluyoruz.

Online Pedagog ve Kidolog Hizmetleri: Çocukların sağlıklı ve dengeli gelişimi, pedagog ve kidolog desteğiyle desteklenir. Online pedagog ve kidolog tavsiyeleri sunarak, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde ailelere ve çocuklara yardımcı oluyoruz. Online danışmanlık hizmetlerimizle sizin için en uygun uzmanı bulmanızı sağlıyoruz.

Uzman Fizik Tedavi ve Kemik Tümörü Doktorları: Kemik tümörleri ve fizik tedavi konusunda doğru uzmanlarla çalışmak, tedavi sürecini olumlu yönde etkiler. Uzman fizik tedavi doktorları ve kemik tümörü cerrahları ile çalışma imkanı sunuyor ve size en doğru tedaviyi belirlemenizde yardımcı oluyoruz.

Günümüzde, psikolojik sorunlar ve sağlık konularında uzman desteği almak, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve problemleri çözüme kavuşturmak için oldukça önemlidir. doktorarandevu.com olarak, psikolog siteleri ve online psikologlar gibi alanlarda kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Psikolojik Danışmanlık Online: Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmak, duygusal dengeyi sağlamak ve daha mutlu bir yaşam sürmek için psikolojik danışmanlık online hizmetimizle yanınızdayız. Güvenilir ve uzman psikologlarımızla çevrimiçi terapi imkanı sunarak, sizin için en uygun çözümleri bir araya getiriyoruz.

Aile Terapisi Online: Aile içi ilişkilerde yaşanan sorunlar, her bireyi etkileyebilir. doktorarandevu.com olarak, online aile terapisi hizmetiyle ailelerin birlikte daha sağlıklı iletişim kurmasını ve uyumlu bir yaşam sürmesini destekliyoruz.

Evlilik ve Çift Terapisi: Evlilik çift terapisi, ilişkide yaşanan sorunların çözümü için etkili bir yöntemdir. Uzman terapistlerimizle evlilik ve çift terapisi alanında destek sağlayarak, ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Ankara'da Fizyoterapist ve Diğer Sağlık Hizmetleri: Sağlık alanında sunduğumuz hizmetler arasında Ankara'da fizyoterapist arayışınızı sonlandırmak için çaba gösteriyoruz. Evde fizyoterapist hizmetinden, SGK anlaşmalı aile terapisine kadar birçok konuda sizlere yardımcı oluyoruz.

Gebze Psikolog Yorumları ve Klinikleri: Gebze'de psikolog arayışınıza son veriyoruz. Gebze'nin en iyi psikolog kliniklerini bir araya getirerek, sizlere doğru tercihi yapmanızda yardımcı oluyoruz.

Manuel Terapi Seans Ücretleri ve Zararları: Manuel terapi, kas-iskelet sistemi sorunlarını tedavi etmek için tercih edilen bir yöntemdir. Seans ücretleri ve potansiyel zararları hakkında bilgi almak için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Antalya Burun Estetiği Yorumları: Estetik cerrahi konusunda doğru seçimi yapmak için Antalya'daki burun estetiği doktorlarının yorumlarını inceleyebilirsiniz. Size en uygun seçeneği belirlemek için yardımcı oluyoruz.

Online Psikolog Tavsiye Kadınlar Kulübü: Kadınlar Kulübü kullanıcılarına özel, güvenilir ve etkili online psikolog tavsiyeleri sunuyoruz. Sizin için en iyi terapisti bulmanızda yardımcı oluyoruz.

Dil ve Konuşma Terapisi Sertifikası ve Eğitimi: Dil ve konuşma terapisi alanında uzmanlaşmak isteyenlere meb onaylı sertifika eğitimi veriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerle uzaktan eğitim imkanı sunuyoruz.

En İyi Çift ve Aile Terapisti: Aile içi ilişkilerdeki sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için en iyi çift ve aile terapistlerini sizin için bir araya getiriyoruz. Güvenilir uzmanlarla çalışmanızı sağlıyoruz.

doktorarandevu.com olarak, psikolojik danışmanlık, aile terapisi, fizyoterapi, estetik cerrahi ve daha birçok alanda sizlere en kaliteli hizmeti sunmak için özveriyle çalışıyoruz. Uzman kadromuz ve geniş sağlık ağımızla, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretmekteyiz. Sağlığınız ve mutluluğunuz bizim için önemlidir.

Web sitemiz aracılığıyla uzman doktorlarımızla randevu alarak sağlığınızı koruyabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Size en uygun sağlık uzmanını kolayca bulmanız için sitemizi ziyaret etmenizi bekliyoruz. Sağlıklı bir geleceğe adım atmak için sadece bir tık uzaktasınız. Sağlık sizin için en değerli varlık, biz de size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Sağlık ve mutluluk sizinle olsun.

Daha Fazla Göster